top of page

Общи условия

ПРЕДМЕТ
1.1. Тези общи условия са предназначени да регулират отношенията между НИК Електроникс ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ № 11, дружество, регистрирано в
Търговския регистър на Република България с ЕИК: 127072968, ИН по ДДС: BG127072968, наричано
по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на предоставяните
от него услуги, посочени в настоящите Общи условия, наричани по-долу Услугите.
1.2. Общите условия важат за всички КЛИЕНТИ на НИК Електроникс ООД.
1.3. Настоящите Общи условия уреждат начина, сроковете и условията, при които НИК
Електроникс ООД предоставя непрехвърляеми и ограничени права за ползване на продукти и
услуги, предлагани от дружеството за определен срок от страна на КЛИЕНТИТЕ.
1.4. Продуктите и услугите, както и техните спецификации, брой и продължителност, предоставяни
на КЛИЕНТА в конкретния случай, се определят от специфични условия в документа(-тите) за
продажба, издадени от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА. Чрез заплащането на пълната или част от
цената на продуктите или услугите, включително абонаментните такива, КЛИЕНТЪТ се съгласява с
настоящите Общи условия.
2. Промени в настоящите Условия са задължителни за КЛИЕНТИТЕ, ако те не предявят писмено
несъгласие по отношение на промените, които ще бъдат публикувани на www.nik.bg и
www.agrimi.com
2.1. Срокът за предявяване на несъгласие от КЛИЕНТА е 10 дни след уведомлението по
регистрираната електронна поща в една или повече от системите - Agrimi, TechnoFarm, AgroOffice,
FarmTrack.
2.2. В случай, че някой КЛИЕНТ не е съгласен с направените промени в общите условия, то всяка от
страните има право да прекрати договорните си взаимоотношения с едномесечно предизвестие.
 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
3. При сключване на договор за ползване ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА срещу
заплащане един или няколко от следните софтуери: Agrimi, TechnoFarm, AgroOffice, FarmTrack.
3.1. Достъп чрез интернет среда до предоставяните услуги Agrimi, TechnoFarm и AgroOffice.
Достъп чрез интернет среда до система за отразяване местоположението и движението на
машини и/или моторни и/или други транспортни средства /наричани в Договора „Машини”/ чрез
данни от мобилни устройства, използващи система за глобално позициониране /GPS/ FarmTrack
3.2. Достъпът се осъществява чрез интернет сайт, поддържан от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ
предоставя на КЛИЕНТА потребителско име и парола, с които последният осъществява достъп до
сайта. Потребителското име и паролата за достъп се изпращат на посочен от КЛИЕНТА адрес на
електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за погрешно посочен от КЛИЕНТА адрес на
електронна поща.
3.3. С цел избягване на всякакви терминологични противоречия Agrimi е софтуерно приложение,
което чрез Интернет-среда зарежда и изобразява върху компютърен екран или екран на мобилно
устройство: ортофотоснимка с основни цветове (RGB) на посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ земеделски
територии, както и неин производен продукт, който представлява вегетационен индекс на
посочената територия, изчислен на база резултат от заснемане във видимия и невидимия
честотен спектър и/или визуализира метеорологични данни, включващи, но не само, текущи,
прогнозни и исторически данни за температура на въздуха, температура и влажност на почвата,
количество на валежите, скорост на вятъра и съответните им производни данни за пригодност за
извършване на агротехнически мероприятия и/или визуализира данни от лабораторни анализи на
почвеното съдържание на хранителни вещества и/или други данни.

3.4. В срока на договора ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури по едно обновяване на
ортофотоснимките за всеки 20 (двадесет) дни след заявяването на тази услуга, до края на срока на
договора за периода от първи октомври до тридесети септември на следващата календарна
година. Обновяването на метеорологичните данни за една и съща локация се извършва най-много
в рамките на 4 часа.
3.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури ортофотоснимки и/или метеорологични данни за не
по-малко от 75 % от площта, за която се сключва договора, в случай на не повече от 20 % облачно
покритие за договорените периоди. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не осигури покритие съобразно
посоченото в предходното изречение, за което е сключен договора и при 20 % или по малко
покритие от облаци в периода за заснемане (01 октомври – 30 септември), ДОСТАВЧИКЪТ ще
възстанови на КЛИЕНТА пропорционалната стойност за всяка част от договорената площ, която е
под минимума и не е доставена.
3.6. Възражението на КЛИЕНТА по отношение на неизпълнение на предходната точка следва да
бъде представено писмено в срок от два работни дни след осъществяване на достъпа до
конкретните изображения, срещу които КЛИЕНТЪТ има възражения.
3.7. В случай, че в срок от 15 (петнадесет) дни след направено възражение ДОСТАВЧИКЪТ осигури
снимки, съгласно условията на Общите условия, услугата се смята за изпълнена.
3.8. При наличието на други непредвидени обстоятелства, които препятстват извършването на
заснемането на заявените площи – например, но не изчерпателно – техническа повреда на
оборудването, извършващо заснемането, природни явления и бедствия, вулканични изригвания,
неблагоприятни климатични и други условия и други, които създават пречки за заснемането,
които биха могли да доведат до невъзможност за пълно или частично изпълнение на услугите
ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже извършването на услугата до установяването на наличие на
благоприятни условия.
3.9. Услугата може да съдържа връзки към други интернет-сайтове (например реклами),
интегрирани продукти на трети лица или да разрешава на такива трети лица да изпращат такива
връзки. Връзката към сайт на трето лице не означава, че ДОСТАВЧИКЪТ одобрява съдържанието
или е свързан с третото лице. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол върху Интернет-страниците на
третите лица. Рискът от достъпа до тези Интернет-страници или съдържание е за ПОТРЕБИТЕЛЯ,
който следва винаги да се запознава с общите условия и политиката по защита на личните данни
на тези страници преди тяхното ползване. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди или
пропуснати ползи, произтичащи от използването на съдържание, продукти или услуги, достъпни
или осигурени чрез интернет-страница на трето лице.
3.10. ДОСТАВЧИКЪТ не дава гаранция, че осигуряваната Услуга ще отговаря на изискванията на
КЛИЕНТА, нито че КЛИЕНТЪТ ще има достъп до нея без прекъсвания, своевременно или без
грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за надеждността на данните, които могат да бъдат
придобити при използване на услугата, както и не носи отговорност, че качеството на услугата ще
отговаря на очакванията на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от
компютърни вируси и други зловредни програми (spyware, malware, adware и др.), които са
попаднали в компютърната система на КЛИЕНТА като последица от зареждане на услугата и/или
сваляне на съдържание от услугата.
3.11. Рискът от използването на услугата е за КЛИЕНТА. Нито ДОСТАВЧИКЪТ, нито третите лица,
които са участвали в създаването и доставянето на услугата са отговорни за каквито и да е преки,
косвени или други вреди, които са последица от достъпа или използването на услугата.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за квалификацията и/или обективната/субективната
невъзможност на КЛИЕНТА да се възползва от получените данни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи
отговорност за невъзможността на КЛИЕНТА да постигне по-високи добиви, по-ниски разходи, по-
качествена продукция и други. КЛИЕНТЪТ носи целия риск от провеждания от него начин на

отглеждане на земеделски култури. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за повреди и щети върху
посевите, причинени от действия на КЛИЕНТА.

 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. За предоставените услуги, КЛИЕНТЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА такса в размер, допълнително
уговорен за конкретните услуги, ползвани от КЛИЕНТА в определен, изрично посочен срок. Цените
за продуктите и услугите предлагани от НИК Електроникс ООД се договарят индивидуално с всеки
КЛИЕНТ, съобразно избраните от него видове услуги и продукти.
4.2. Фактическото неизползване от КЛИЕНТА на предоставените му от ДОСТАВЧИКА достъпи до
системите НЕ е основание за освобождаване на КЛИЕНТА от задължението за заплащане на
договорената цена за услугата.
4.3. Ценообразуването на сервизни посещения са според ценоразписа на НИК Електроникс ООД.
4.4. Всички дължими от КЛИЕНТА такси и суми (включително абонаментни) се заплащат на
ДОСТАВЧИКА по посочена от него банкова сметка, както следва:
Банкова сметка IBAN: BG52UNCR70001521586918
BIC код: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД
4.5. Всички цени в условията са без включен ДДС
4.6. Всички разходи по заплащането са за сметка на КЛИЕНТА.
4.7. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура и я доставя електронно на адрес на електронна поща, посочена
от КЛИЕНТА. Плащанията следват да се извършват от КЛИЕНТА в предварително уговорен срок,
който започва да тече от датата на изпращане на проформа/фактура до посочения от КЛИЕНТА
адрес на електронна поща. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за погрешно посочен от КЛИЕНТА
адрес на електронна поща. Неполучаването на фактура на хартиен носител от страна на КЛИЕНТА
не го освобождава от възникналото задължение за плащане. 
4.8. НИК Електроникс ООД има право да индексира веднъж годишно цените на своите услуги с
обявената от Националния статистически институт официална годишна инфлация за предходната
година. Индексираните цени влизат в сила от 1-во число на месец юли на всяка календарна
година.


СРОК
5. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от датата на приемане на офертата от страна на
всеки КЛИЕНТ, включително чрез извършване на първото плащане за ползване на съответната
услуга и се прилагат докато КЛИЕНТЪТ ползва продуктите и услугите, предлагани от НИК
Електроникс ООД – предмет на настоящите Общи условия.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. Договорът се прекратява:
6.1.1. С изтичане на срока на договора, при условие, че някоя от страните се е противопоставила
на продължаването му. Договорът продължава своето действие като безсрочен в случай, че никоя
от страните не се е противопоставила на продължаването му с отправяне на изрично писмено
предизвестие до другата страна поне 30 /тридесет/ календарни дни преди изтичане на срока на
договора.
6.1.2. По взаимно писмено споразумение между страните;
6.1.З. При прекратяване на юридическото лице на КЛИЕНТА;
6.1.4. Едностранно със 7-дневно (седемдневно) писмено предизвестие от изправната страна, ако
другата страна нарушава условията или изискванията на Договора, допълнителни споразумения
към него или Общите условия;

6.1.5. Едностранно и без предизвестие от ДОСТАВЧИКА, при прекратяване дейността на КЛИЕНТА
поради ликвидация или обявяването му в несъстоятелност;
6.1.6. С едномесечно предизвестие от всяка една от страните след изтичане на срока на договора.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
7.1. КЛИЕНТЪТ има следните права:
7.1.1. Да ползва услугата, предоставяна от ДОСТАВЧИКА.
7.1.2. Да получава права за достъп (потребителско име и парола) за администриране на
отпуснатите акаунти.
7.1.3. Да заменя паролата, предоставена му от ДОСТАВЧИКА.
7.1.4. Да получава абонаментно обслужване срещу заплатена такса, включващо:
• Актуализация на данни, свързани с административни промени
• Актуализация на функционалности, свързани с работата на СОФТУЕРА
• Отстраняване на програмни грешки
• Директна връзка с екип “Софтуерна поддръжка” за една календарна година;
• Отговор на клиентски въпроси, пристигнали по e-mail;
• Помощ при възникнали проблеми;
• До 3 допълнителни посещения на място от служител на ДОСТАВЧИКА.
• Прави предложения/препоръки за нови функционалности, които да бъдат включвани в
предстоящи ъпдейти, след анализиране от страна на ДОСТАВЧИКА.
7.2. КЛИЕНТЪТ има следните задължения:
7.2.1. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за възникнали технически проблеми и смущения в
ползването на услугата.
7.2.2. Да уведомява ДОСТАВЧИКА за всички обстоятелства по промяна на данните за издаване на
фактура и други документи, както и за лицата за контакти, адреса на регистрация и адреса за
кореспонденция.
7.2.3. Да заплаща в срок дължимите в полза на ДОСТАВЧИКА суми, съгласно издадени фактури:
а) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 10 /десет/ дни след падеж на
фактурата се провежда обаждане или се изпраща електронно писмо от страна на ДОСТАВЧИКА с
покана за погасяване на задълженията.
б) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 30 /тридесет/ дни след падеж на
фактурата, достъпът до системата на КЛИЕНТА ще бъде ограничен.
в) При неизвършено плащане на дължима такса/такси в срок от 90 /деветдесет / дни след падежа
на фактурата акаунтът и всички съдържащи се в него лични данни могат да бъдат изтрити и
ДОСТАВЧИКЪТ предприема необходимите мерки за събиране на задълженията.
7.2.4. Да обработва лични данни чрез СОФТУЕРА само с валидно основание, според чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
8. ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения:
8.1. Да предостави достъп до СОФТУЕРА, предмет на Договора до 10 работни дни след
извършване на плащане по договора или след съгласуване с КЛИЕНТА.
8.1.2. Да осигурява непрекъснато ползване на услугата, освен в случаите на:
а) извънредни ситуации;
б) технически повреди;
в) прекъсване на интернет връзката поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
г) прекъсване в обслужването на сървъра поради независещи от ДОСТАВЧИКА причини;
д) форсмажорни обстоятелства.

8.1.3. Да отстранява възможно най-бързо повредите в предоставяните услуги в рамките на
съществуващите технически и производствени възможности.
8.1.4. Да предоставя на КЛИЕНТА телефонни номера за връзка, в случай на възникнали повреди,
оплаквания или въпроси.
8.1.5. Да не предоставя на трети лица данните за ползваните акаунти, с изключение на заявените
от КЛИЕНТА лица, ползващи услугата.
8.1.6. Да разполага с квалифицирани служители за обслужване на КЛИЕНТА и поддържане на
техническа изправност и качество на предоставяната услуга.
8.1.7. Да осигури техническа поддръжка и консултации по телефона в часовете между 08:30 ч и
18:00 ч в работните дни от седмицата
8.1.8. Да уведоми своевременно КЛИЕНТА при промяна на адреса на сайта за достъп до услугата.
8.1.9. Да осигури упътване за работа с предоставената услуга на български език.
8.1.10. Да съхранява получените данни за срок до 1 година от получаването им на сървъра.
Настоящата клауза е приложима само за услугата FarmTrack.
ОБУЧЕНИЕ
9.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възможност за обучение на място или чрез отдалечен достъп,
съгласно предварително уговорени условия за срок и заплащане. Видът и продължителността на
обучението се определят в зависимост от ползваната от КЛИЕНТА услуга.
9.2. Обучение за целите на настоящите Общи условия се изразява в пълно представяне на
функционалностите на съответния модул на софтуера, закупен от КЛИЕНТА и демонстрация на
работата с него.
9.3. ДОСТАВЧИКЪТ има следните права:
9.3.1. Да извършва прекъсвания на услугата по технически или експлоатационни причини, като в
тези случаи е длъжен да уведомява КЛИЕНТА предварително в рамките на 24 (двадесет и четири)
часа преди началото на планираната профилактика на предоставения от КЛИЕНТА адрес на
електронна поща. Съобщението се счита доставено с постъпването му в посочената от КЛИЕНТА
информационна система.
9.3.2. Да получава плащания за предоставената услуга, съгласно настоящите Общи условия.
9.3.3. Да променя едностранно размера на таксите за обслужване и таксите за добавяне на нови
машини към акаунта на КЛИЕНТА, като уведомява КЛИЕНТА предварително, писмено в срок от 7
/седем/ календарни дни преди влизането на промените в сила.
9.3.4. Да прекрати предоставянето на услугата, в случай на забавяне на плащането за повече от 30
/тридесет/ дни от датата на падеж на издадената фактура.
9.3.5. Да изтрие всички данни от акаунта на КЛИЕНТА при изтичане на 12 месеца от настъпил
падеж по неплатена фактура за предоставяне на услугата/услугите.
9.3.6. Да променя адреса на интернет сайта, на който се осъществява достъп за ползване на
услугата.
9.3.7. ДОСТАВЧИКЪТ декларира, че има законно право да разпространява посочените програмни
продукти, включително да предоставя правото на използване и разпространение на трети лицa.
9.3.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възникнали спорове между КЛИЕНТА и трети лица,
във връзка със съхранявана и разпространявана чрез услугите предоставени от ДОСТАВЧИКА
информация.
9.3.9. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на
системите и услугите за съхранение на лични данни.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
10. При забава на плащането на дължими суми КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на
законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс десет
пункта), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като
стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10 % от стойността на забавеното
плащане.
11. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност към КЛИЕНТА, когато:
11.1. Услугите не се предоставят или се предоставят с нарушени качествени показатели, поради
регулярни или инцидентни тестове, извършвани от страна на ДОСТАВЧИКА с оглед оптимизация
на услугите, при спазване на настоящите Общи условия;
11.2. КЛИЕНТЪТ не е изпълнил в срок свое парично задължение спрямо ДОСТАВЧИКА;
11.З. Е налице невъзможност за използване на електричество поради локални проблеми с
електрическата мрежа или ресурси извън електрическата мрежа на ДОСТАВЧИКА или
неработоспособност на електрическата мрежа, преносната среда или оборудване между
ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, не по вина на първия;
11.4. Е налице невъзможност за използване на Интернет поради локални проблеми с Интернет
мрежата или ресурси извън мрежата на ДОСТАВЧИКА или нефункциониране на Интернет
мрежата, преносната среда или оборудване между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА, не по вина на
първия;
11.5. КЛИЕНТЪТ не спази предоставените указания и изисквания от служителите на ДОСТАВЧИКА;
ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
12.1. Гаранцията на монтираното GPS оборудване е валидна само в случай на двустранно
подписан от страните договор.
12.2. Гаранционният срок на GPS оборудването е за период от 24 /двадесет и четири/ месеца от
датата на монтиране от ДОСТАВЧИКА.
12.3. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя и извънгаранционна поддръжка на хардуер по заявка на
КЛИЕНТА, като същата се осъществява за сметка на КЛИЕНТА.
12.4. Разходите за посещения за извънгаранционен сервиз на място се заплащат от КЛИЕНТА
според актуалната ценова листа на НИК Електроникс ООД
13. ДОСТАВЧИКЪТ не поема ангажименти или гаранции за продукти или услуги, осигурени от
трети страни.
14. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за никакви разходи или щети, понесени от КЛИЕНТА, лично
на КЛИЕНТА или заплатени от КЛИЕНТА на трета страна, които могат да възникнат от
нефункционирането на Софтуера или в следствие от повреда на оборудването или Софтуера по
каквато и да е причина. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети, причинени от неспособността
на КЛИЕНТА да изпълни свои задължения. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загуба на
средства или търговски инструменти, съдържими, изведени от, или асоциирани с която и да е част
от Софтуера. Общата отговорност на НИК Електроникс ООД няма да надвишава по-голяма
стойност от сумата, заплатена от КЛИЕНТА за използвания Софтуер и/или услуга през
дванадесетте месеца преди събитието, довело до претенциите от страна на КЛИЕНТА
 
ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
15. НИК Електроникс ООД запазва правото си да прави промени в настоящите Общи условия и в
условията на специални оферти по всяко време, включително при предоставяне на нови или
актуализирани продукти. При несъгласие от страна на КЛИЕНТА с такива промени, може да бъде
отказан достъп до предоставяните продукти и услуги.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ
Стартиране на период на обслужване
16. ДОСТАВЧИКЪТ ще предостави на КЛИЕНТА писмена или устна оферта, която включва:
16.1. Продукт (лиценз, устройство) с описание на версия/модел;
16.2. Абонамент (в определени случаи може да няма), версия;
16.3. Цена;
16.4. Срок на доставка;
16.5. Срок на валидност на офертата;
17. В случай, че КЛИЕНТЪТ приеме офертата след изтичане на посочения в нея срок на валидност,
ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира посочените параметри в същата, като е възможно наличие на
промяна в цената и условията на доставка.
18. Оферта може да бъде предоставяна на КЛИЕНТ само от лица, упълномощени от ДОСТАВЧИКА
(търговски представители). Офертата може да бъде в писмена или устна форма и едновременно с
представянето й, търговският представител дава на КЛИЕНТА информация за настоящите Условия
и сайта, на който са достъпни. ДОСТАВЧИКЪТ не е отговорен за оферти, които са направени от
неупълномощени лица.
19. Офертата се счита приета от страна на КЛИЕНТА с потвърждение – устно или писмено
20. След заплащане от страна на КЛИЕНТА на предоставената от ДОСТАВЧИКА услуга, последният
издава фактура оригинал, която се изпраща на КЛИЕНТА на регистрирания от него електронен
адрес.
21. Ценообразуването на сервизни посещения в празнични дни са според ценоразписа на НИК
Електроникс ООД.
22. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, при просрочени задължения към НИК Електроникс ООД за
хардуерни или софтуерни продукти, да преустанови предоставянето на определени услуги.
 
ЛИЧНИ ДАННИ
22. НИК Електроникс ООД е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на
личните данни. НИК Електроникс ООД спазва принципите за защита на личните данни,
предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството
на Европейския съюз и Република България. Подробна информация за това какви лични данни
НИК Електроникс ООД събира, обработва и съхранява, какви са целите и принципите при
събирането, обработването и съхраняването на лични данни, какъв е срокът за съхранение на
личните данни, какви са лицата на които се предоставят личните данни, какви са правата на
КЛИЕНТИТЕ, чиито лични данни се обработват, както и какви мерки са осигурени по защита на
лични данни и др. може да намерите в Политиките за поверителност, публикувани на www.nik.bg
и на www.agrimi.com
23. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не
разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на КЛИЕНТИТЕ си, освен
ако това не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
24. С попълването на личните данни КЛИЕНТЪТ потвърждава, че е предоставил личните си данни
доброволно, и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и
предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и
Регламентът относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, когато това е нужно за осигуряване на
предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с Клиента и за изпращане
на уведомления за услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА.

25. При попълване на данните КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно
самоличността си и другите изискуеми данни. Ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни или непълни
данни, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
26. КЛИЕНТЪТ носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое
лице е обвързано с тези Общи условия, за КЛИЕНТ се счита лицето, което е заплатило цената за
ползване на услугата.
27. В случаите на обработка на лични данни за изпълнение на дадена задача, ДОСТАВЧИКЪТ ще
обработва такива, само до степен, необходима за изпълнението на задълженията на
ДОСТАВЧИКА, в съответствие с настоящите Общи условия.
28. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща на КЛИЕНТИТЕ незаявени предварително търговски
съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и
информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат
използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни
КЛИЕНТЪТ дава съгласие на ДОСТАВЧИКА да събира и други данни за КЛИЕНТА и крайните
потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет
страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри,
предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и
всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от ДОСТАВЧИКА за
статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на
КЛИЕНТИТЕ.
 
АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
29. Софтуерите TechnoFarm, AgroOffice и FarmTrack и техните компоненти и търговските марки
TechnoFarm, AgroOffice и FarmTrack са интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА и неговата
Група.
30. ДОСТАВЧИКА запазва собствеността си върху софтуерите, включително правото да предоставя
право на използване на софтуера на други КЛИЕНТИ.
31. Нито КЛИЕНТА, нито което и да е друго лице могат да променят, разглобяват, деконструират,
декомпилират, адаптират, да осъществяват достъп по неоторизиран начин, да предоставят, да
копират или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат или модифицират продукти и/или
услуги предоставяни от НИК Електроникс ООД.
32. В случай че КЛИЕНТА или свързано с него лице нарушат правата на интелектуална собственост
на ДОСТАВЧИКА или неговата Група, КЛИЕНТА е длъжен да плати неустойка в размер на пет пъти
покупната стойност на съответния продукт. Това не ограничава ДОСТАВЧИКА да търси
допълнителни компенсации, в случай че е претърпял по-големи загуби.
 
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
33. Страните се съгласяват да не разкриват поверителна информация.
34. Поверителна информация е всяка информация, свързана с организацията, търговската
дейност, финансова и счетоводна информация, клиенти, доставчици, оборудване, персонал,
инвентар, изходния код, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази
данни, ноу-хау, полезност на модели, права върху полупроводникова топография и права в
проекти, чертежи, диаграми, както и друга информация, отнасяща се до правата на интелектуална
собственост на страните, с изключение на информацията, която една от страните изрично е
определила като неповерителна, общоизвестни факти, или информация, която е била направена
публично достояние от трета страна (например, чрез реклама, съобщения за пресата, отпечатани
или публикации в интернет, и т.н.)

35. Всяка страна се съгласява да не разкрива поверителната информация на трети лица под
каквато и да е форма, както и да гарантира, че нейните дилъри, служители, подизпълнители и
сътрудници са обвързани със същите задължения за период от три години след прекратяване на
договорните правоотношения.
 
НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ
36. Ако някоя от страните не изпълни някое от задълженията си, то другата страна е освободена от
съответните си задължения за периода на неизпълнение на другата страна.
37. До степента, позволена от закона и освен както е изрично упоменато в настоящите условия,
ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от всички гаранции и условия, изрични, подразбиращи се или
законови, включително без ограничение, подразбиращите се гаранции за собственост,
ненарушаване, пригодност за продажба и за конкретна цел. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че
продуктите ще функционират сигурно или без прекъсване.
38. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни или
последващи щети, включително, но не ограничени до, щети при загуба на печалби, търговска
репутация, употреба или други нематериални загуби, произтичащи от: (i) използването или
невъзможността за ползване на софтуера; (ii) невъзможността да се използва софтуера за достъп
до съдържание или данни; (iii) разходите за закупуване на заместващи стоки или услуги; (iv)
неоторизиран достъп до или промяна на ваши съобщения или данни; или (v) каквито и да са други
въпроси, свързани със софтуера.
 
ПРОМОЦИОНАЛНО ПОЛЗВАНЕ
39. НИК Електроникс ООД има право за всеки един от своите продукти и/или услуги, които
предлага, описани в настоящите общи условия, да предлага на КЛИЕНТИ промоционални условия
за безплатното им ползване за определен срок от време.
40. Срокът за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги ще бъде посочен към
всеки отделен продукт и/или услуга.
41. НИК Електроникс ООД запазва правото си по всяко едно време да променя пакета с
функционалности, продукти, услуги и права, които предоставя за безплатно ползване.
42. Срокът за безплатно ползване на предоставените от НИК Електроникс ООД продукти и/или
услуги е възможно да бъде различен в различните маркетингови кампании.
43. След изтичане на срока за предоставените от НИК Електроникс ООД промоционални условия
за безплатно ползване на съответните продукти и/или услуги, ако КЛИЕНТЪТ не е предприел
действия за преминаване към платена версия за ползване на съответния продукт и/или услуги,
той ще бъде автоматично деактивиран и създадената база с всички негови данни ще бъде
безвъзвратно изтрита 30 дни след деактивацията.
АДРЕСИ И КОНТАКТИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
44.1. Страните определят посочените в Договора адреси и координати за контакти помежду си в
случаите, предвидени в Договора и настоящите Общи условия.
44.2. Всички съобщения и уведомления между страните следва да бъдат извършвани в писмена
форма, като условие за действителност. Писмената форма се счита за спазена, когато
уведомленията са отправени на посочените в Договора адреси на страните чрез препоръчано
писмо с обратна разписка, куриерска поща, факс, е-mail съобщение. Изпратените при тези условия
съобщения ще се считат за валидно получени, без да е необходимо потвърждение от адресата им.
44.3. В случай, че някоя от страните промени гореспоменатия адрес и/или лице за контакт и не
уведоми писмено другата страна най-късно до 24 (двадесет и четири) часа след промяната, или
при отказ да получи уведомление, или при невъзможност да бъде открита на посочения в този

договор адрес, независимо от причината за това, изпратените съобщения на посочения в
договора или последно деклариран адрес се считат за надлежно връчени и приети по смисъла на
настоящия Договор.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
45. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си, поради
извънредни обстоятелства; военни действия или граждански безредици; епидемии;
правителствено действие или бездействие; земетресения; пожари; недостиг на работна ръка,
материали, електричество, или комуникации; или от други причини извън възможностите за
разумен контрол, с изключение на задължението на КЛИЕНТА да заплаща за извършените услуги.
46. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможност да изпълни задълженията си, ако това е
предизвикано от мерки за сигурност или други мерки, препятстващи достъпа до Софтуера.
47. Всички известия ще се правят в писмен вид и ще се предоставят лично или чрез писма,
включително и електронни такива на указаните адреси за кореспонденция.
48. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води
до недействителност на целия договор.
49. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат
уредени по приятелски начин между ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА чрез преговори, ще бъдат отнасяни
за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно
неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде
българското право.
50. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи
условия, се прилагат законите на Република България.

bottom of page