top of page

Декларация за ръководство

Ръководството на "ТЕХНО ФАРМ" ООД декларира своя ангажимент към разработването, внедряването и ефикасното функциониране на интегрираната система за управление на качеството и сигурност на информацията, насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни и сигурност на информацията.

Ръководството носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на политиката по качество и сигурност на информацията и за осигуряване на необходимите човешки, материални и финансови ресурси за постигане на целите на организацията.

Ръководството на "ТЕХНО ФАРМ" ООД е убедено, че персоналът на организацията ясно осъзнава решаващата роля на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги и сигурността на информацията за развитието и успеха на "ТЕХНО ФАРМ" ООД и е уверено, че всеки съобразно своите правомощия, отговорности и компетентности ще допринесе за изпълнението и развитието на политиката и целите по качество и сигурност на информацията.

Ръководството на "ТЕХНО ФАРМ" ООД се ангажира систематично да провежда прегледи на системата за управление на качеството и сигурността на информацията. Чрез тези прегледи се цели оценяване съответствието на системата с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO/IEC 27001:2014 и на нашите клиенти, проверка дали системата функционира ефикасно, както и да се откриват възможности за непрекъснато подобряване на процесите и системата за управление като цяло.

 

 

Утвърдил: Петър Ненов

bottom of page